در اين قسمت مي خواهم يكي از قواعد اصلي علم جفر را آموزش دهم


لطفا به همين اطلاعات اكتفا كنيد و از من توضيح بيشتر نخواهيد

هر گونه كپي برداري از اين مطلب بدون ذكر منبع خلاف شرع  و مخالف قوانين وبلاگي است و وبلاگ كپي كننده مصدود خواهد شد

  جفر جامع : علماء جفر جواب را از جفر جانع استخراج مي كنند و آنرا جفر كبير مي گويند و هركه صاحب فهم باشدآنرا خوب مي فهمد  بعضي از اساتيد ميفرمايند كه استخزاج از جفر جامع تحرير كردن ابجد يعني از دو چهار ابجد است از 28 حروف و 28 جزء  و بر حروف ابجد مقرر كرده اند و هر حرفي از يك جزوئي منيوبست و هر جزو او 28 صفحه دارد و در هر صفحه 28 سطر دارد و در هر سطري 28 خانه است و در هر خانه چهار حروف است و تمام صفحات 784 خانه حروف دارد و تقسيم 28 جزو بر سبعه سياره است و هر سياره از هر اقليمي تعلق دارد  و از قياس يك جزو يك اقليمو هر صفحه يك شهر و هر يك سطر يك محله است و هر خانه يك مكاني است و در صفحه اول خلنه اول جفر جامع 4 الف مي باشد وباين ترتيب ((اااا)) و خانه دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و يك ب مي باشد باين ترتيب ((اااب)) و خانه سوم ((اااج)) و خانه چهارم ((اااد)) مي باشد و آخر خانه چهار غين است ((غ غ غ غ)) و بخواهد تمتم جفر جامع را بنويسيد بايد احتياط كنيد كه در حروف غلطي نباشد و اگر يك حرفي از حروف اشتباه باشد تمام غلط مي باشد و اين علم تمام نشود

 

 

((قاعده سوال از جفر جامع از كلام مولاي متقيان علي ابي طالب عليه السلام))

براي رسيدن به جواب بايد 28 عمل در حروف سوال بشود تا آنكه حروف     سوال ناطق شود و آن 28 عمل بترتيب ذكر مي شود:

اول) بسط سوال يعني سوال را بحروف مقطعه بايد نوشت حرف حرف دوم) جمع كردن عدد آن حروف به عدد ابجد كبير و جمع آنعدد را مدخل كبير مجموعي مي نامند سوم )آنست كه آنجمع از حروف حاصل شده و آن مدخل وسيط مجموعي مي نامند سه مدخل ديگر از آن درست كنند تا جمع مداخل اربعه مي نامند و ضابطه ي او آنست كه سه مدخل ديگر را با اين روش بايد گرفت  كه آحاد آنها را با الوف جمع مي كنند يني تنزل مرتبه الوف به آحاد دهند و عشرات را با مآت بعد نوشت مثلا مدخل كبير مجموعي 1225 بوده هزار را با پنج جمع كرديم شد شش بعد از آن بيست بود عقب شش نوشتيم بعد از آن دويست بود عقب بيست نوشتيم چنين شد 226 بعد از آن شش را با مآت جمع كرديم يعني تنزل مآت بآماد كه هشت شده آنرا نوشتيم بعد تز آن هم بيست را نوشتيم بيست و هشت شده اين مدخل سوم رامدخل وسيط مي نامند كه حاصل شده از مدخل وسيط مجموعي كه دومي باشد يك مدخل ديگر كهمدخل صغير گويند بايد درست كرده و او اينست كه هشت را بادو جمع كرده مي شود 10  پس مدخل چهارم كه مدخل صغير بوده 10 شد چهارم) عدد هاي مداخل اربع را بايد استنطاق كرد پنجم) آنست كه آنحروف را كه از مداخل اربعه حاصل شده استنطاق كرديم آنرا ملفوظي و ملبوبي و مسروري بايد كرد يعني دو حرفي و سه حرفي را بايد به حرف نوشت مثلا (1) را بايد الف و لام و ميم نوشت ششم ) آنست كه بعد از ملفوظي جمع بايد تاريخ را مثل روز يا شب يا ماه و سال هجرت را مثل آنكه بنويسيم سوال را در روز دوشنبه بيست نهم ماه شعبان المعظم هزار و دويست و چهل و هشتم هجرت و يكي از دقائق اين عمل آنست كه طالع  وقت را هم بايد نوشت يعني برجيكه در آن ساعت طالع است و كواكب كه آن برج خانه اوست بايد نوشت مثل ساعت اول روز دوشنبه بوده كه سوال را نوشتيم حساب كرديم آفتاب در برج جدي بوده و جدي خانه ي زحل است پس زحل را هم نوشتيم هفتم ) آنست كه آن حروف را بتدبير مثل حروف سوال بكننددر عدد كه بهر قدري كه حروف سوال است حروف اساس نيز بهمان عدد بشود و حروف اساس آنحروف را گويند كه از مداخل اربعه و از تاريخ بهم رسيده باشد هشتم ) آنست كه اين حروف اساس را نظيره كند و نظيره آنست كه حرف پانزدهم ابجد  را بايد نوشت نهم ) آنست  كه اين حروف نظيره كرده را صدر ماخر بايد كرد كه آنرا تكسير گويند دهم)‌ آنست كه اين حروف تكسير كرده را مستحصله بايد كرد و قاعده آن اينست كه محتاج است به چهار دايره كه ترتيب داده مي شود كه مراتب دوائر آنست كه اول ابجد دوم ابتث سوم اهطم چهارم ايقغ و يكي ديگر كه محتاج اليه است در مستحصله طرح است و طروح ما چهار است :

طرح ابجد : كه 28 – 28  مي باشد مراد طرح حروف است

طرح ابتث : كه 12 – 12 مي باشد مراد طرح بروج است

طرح كواكب : كه 7 – 7  مي باشد كه مراد طرح كواكب است

طرح ايقغ : كه مراد طرح عناصر است آن طرح چهار است

پس معلوم شد كه عملي كه در مستحصله بايد بشود چهار دائره است و چهار طرح كه هشت مي شود و هشت و نه عمل كه در اسامي شده هفده ميشود و يازده عمل ديگر آن باقي مانده است كه اول بايد ميزاني حاصل شود كه هريك از حروف خانه را ميكني از آن حروف ميزان بسنجيم يعني عدد آنرا ضم كنيم و ميزان عبارتست از آن كه يك حرف از بسط سوال برداريم و يكي لز مداخل اربعه و يكي از طالع وقت و يكي از تاريخ هجرت مجموع عمل در حروف ميزان باشد تا جواب درآيد و مرتب آن اينست يعني مدخل كبير مجموعي حرفي برداريم  باين طريق كه بلا مرتبه  نموده حروف  را دوم از مداخل اربعه حرفي برداريم بدينطريق كه بلا مرتبه نموده مراتب مداخل را – سوم طالع وقت را كه در عمل ششم توضيح داديم نيز بلا مرتبه بايد نوشت چهارم تاريخ هجرت را بلامرتبه بايد كرد – وبلا مرتبه آنست كه آحاد و عشرات و مآت و الوف همه را بايد آحاد حساب كرد مثلا ايقغ را چهار حساب مي كنيم بر ميزان حروف آن معلوم شد براي مستحصله پس هجده عمل در مستحصله شد  8 دائره – ده و طرح و ده اساس  و ميزان سيزده عمل ديگر باقي مانده از بيست و هشت عمل و آن ده عمل مراد  از مرتبه و درجه و عدد سطور و صفحه و خانه است و چهار از عمل عدد سطر و صفحه و جزء و خانه است و عدد آن اينست كه حرف اول يكي است دوم سه سيم شش و عمل نوزدهم است كه دائره اهطم را مي نويسيم در عدد سباعي و رباعي كه چهار سطر حاصل شود  سطر اول مرتبه اول – ا ه ط م ف ش ذ سطر دوم مرتبه دوم ب و ي ن ص ث ض سطر سوم مرتبه سوم ج ز ك س ق ث ظ  سطر چهارم مرتبه چهارم د ح ل ع ص خ غ  - و مراد  از دور عدد از اين دائره آنست كه هر عددي را در سطري مرتبه بايد قرار داد

 حرف اول خانه را از سطر اول – ا ه ط م ف ش ذ

حرف دوم خانه را از سطر دوم – ب و ي ن ص ت ض

حرف سوم خانه را از سطر سوم – ج ز ك س ق ث ظ

حرف چهارم خانه را از سطر چهارم – ت ح ل ع ر خ غ

 

بايد گرفته شود و اگر مرتبه ي حروف از اين قسم درست نشود بايد  مرتبه او را گرفت بهم درجه شدن آن مطلوب گرفتن و مطلوب گرفتن است كه سطر آحاد را با سطر مآت كه مراد آنست كه سطر  ا ه ط م ف ش ذ مطلوبش  ج ز ك ص ق ث ظ است و سطر عشرات كه ب و ي ق ص ت ض مي باشد مطلوبش  د ح ل غ ر خ غ است و عكس آن  پس چهار عمل ديگر باقي مانده اند از 28 عمل و از ده عمل كه شش در دائره ابجد بوده كه مراد دائره اهطم باشد و چهار عمل دگر از 28 عمل را بايد از دائره (ايقغ ) كه مراد دائره ايقغ باشد بايد درجه حروف از درست و آن دائره از الف تا طا بايد نوشت و ياء را تا صاد بايد نوشت و قاف را تا ظا بايد نوشت و ميزان آن دائره ( هنشغ) بايد قرار داد و حروفي را كه بعد از طرح و عدد ميزان و عدد سطر و صفحه و خانه برروي هم گذارد حرفي كه حاصل شد ترقي و تنزل و مساوات در اين دائره بدهد و هر گاه باز درست نشد عكس آنرا گرفته هر حرفي كه بشود بنويسد و ترقي و تنزل قاعده اش آنست كه در دائره ايقغ از آحاد برروي عشرات روي بعشرات رفتن ترقي است و از مآت روي بآحاد آمدن تنزل است  ميزان كه هنشغ باشد از آحاد روي بعشرات و مآت و الوف ترفع است و از الوف  روب بآحاد آمدن مساوات است و عكس گرفتن آن عبارتست از آنكه  حرفي كه در سطر آحاد است مي بيند در چندم طرف ميزان است آنطرف ديگر مقابل آن حرف را ميگيرند و مي نويسند

ابزار و  وسايل مورد نياز شما در اين قاعده :

 

 

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ي

ك

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

 ابجد                                                           

                                                                                 

                        

    

 

 

 

 

 

ايقغ                     

ا

ي

ق

غ

ب

ه

ك

ن

ر

ث

د

م

ج

ل

ش

و

س

ح

ف

ت

خ

ز

ع

ذ

ض

ط

ص

ظ

                                                                                                        

 

حروف :

حروف ترفع:

ب 110    د 58    و 24    ح 16   ي24    ل 35    ن 110

حروف ترقي :

ع 140    ص 160   ر400   ت 800  خ1200   ض 1600   غ2000

حروف تنزل :

ص 120    ف 160    ق 200   ش 600   ث 1000   ذ1400   ظ 180

حروف مساوات :

الف 2     ج 4   ه 6   ز 8    ط 10  ك 30  م 50         

 

حروف ابجد كبير (حروف جمل) به همراه شماره حروف :

ا –ب- ج- د                   1-2-3-4

ه-و-ز                            5-6-7

ح-ط-ي                        8-9-10

ك-ل-م-ن                      20-30-40-50

س-ع-ف-ص                   60-70-80-90

ق-ر-ش-ت                    100-200-300-400

ث-خ-ذ                          500-600-700

ض-ظ-غ                           800-900-1000

 

عناصر اربعه :

در طبيعت 4 عنصر اصلي وجود دارد كه دنيا از آنها خلق شده است و آن چهار عنصر عبارتند از آتش – خاك – باد – آب

وجود طبع انسانها نيز تمايلبه اين چهار عنصر دارد

طالع حمل و اسد و قوس آتشي مي باشد

طالع ثور و سنبله و جدي خاكي مي باشد

طالع جوزا و ميزان و دلو بادي مي باشد

طالع سرطان و عقرب و حوت آبي مي باشد

 

جدول ساعات در شبانه روز :

  ساعت

وقت   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

شب شنبه

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

روز شنبه

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

شب 1شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

روز 1شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

شب 2شنبه

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

روز 2شنبه

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

شب 3شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

روز 3شنبه

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

شب 4شنبه

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

روز 4شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شب 5شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

روز 5 شنبه

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

شب جمعه

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

روز جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

مريخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتري

 

ماه ها و طالع (بروج) آنها :

متولدين هر ماه طالعي خاصي دارند كه آنها عبارتند از

فروردين : حمل

ارديبهشت : ثور

خرداد : جوزا

تير : سرطان

مرداد : اسد

شهريور : سنبله

مهر : ميزان

آبان : عقرب

آذر : قوس

دي : جدي

بهمن : دلو

اسفند :  حوت نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن 1391ساعت 12:32 PM